Personvern & FAQ

Personopplysninger er informasjon som kan kobles til deg som person. Det kan være navn og kontaktopplysninger, men også annen informasjon som indirekte kan tilknyttes deg. For Confex er det viktig at du vet hvilke personopplysninger vi behandler, slik at du kan ivareta dine rettigheter etter personvernlovgivningen.

FAQ

Hvor har dere epostadressen min fra?
Hvorfor får jeg eposter fra dere?
Hvordan får jeg stoppet epostene?
Hva gjør jeg hvis jeg fortsetter å få epost selv etter avmelding?
Kan man ifølge GDPR sende eposter uten samtykke?
Hvilke rettigheter har jeg?

Personvern

Informasjon om behandling av personopplysninger.  Denne erklæringen er oppdatert 03.06.2022.

Om oss

Confex Group eier i dag flere varemerker som retter seg mot kursbransjen i Norge og Sverige, der Confex er ett av dem.  

Confex er en kommersiell tilbyder av kurs som henvender seg til personer i arbeidslivet som kan være å betrakte som sluttbrukere av våre tjenester.  Vi benytter dine personopplysninger for å kunne tilby deg relevante kurs, eksamener og sertifiseringer samt oppdateringer innenfor spesifikke fagområder.  Ditt personvern er viktig, og denne personvernerklæringen beskriver all relevant informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør det, og hvilke rettigheter du har ved vår behandling av personopplysningene, ifølge gjeldende regelverk om personvern.

Om du har spørsmål eller synspunkter som gjelder vår behandling av personopplysninger må du gjerne henvende deg direkte til Confex.

Kontaktinformasjon

 • Confex Group AS
 • Bogstadveien 2 B, 0355Oslo
 • E-post: info@confex.no
 • Telefon: 938 66 666
 • Org.nr. 977 573 076


Confex Group – konsernet har også utpekt et personvernombud (Data Protection Officer – DPO) som du kan kontakte direkte ved å skrive brev til Confex Group AS, Personvernombudet, Bogstadveien 27 B, 0355 Oslo.  Rett myndighet og instans for eventuelle klager er Datatilsynet.

Informasjon om behandling av personopplysninger

Confex samler ikke informasjon om deg, med mindre du på eget initiativ har oversendt personlige opplysninger eller hvis du, myndigheter, eller din arbeidsgiver har lagt ut informasjon åpent tilgjengelig på web. Åpne kilder på web som Confex benytter er i all hovedsak Bing, Google, LinkedIn, arbeidsgivers «våre ansatte/kontakt oss» hjemmesider og data fra ulike næringslivsregistre.  Confex retter sin reklame og markedsføring til antatte sluttbrukere av våre tjenester.

Confex behandler følgende opplysninger:

 • Kontaktinformasjon: Fornavn, etternavn, navnesyntaks, epost, tittel, kjønn, avdeling og telefonnummer
 • Firmainformasjon: Navn, adresseopplysninger, GPS-koordinater, organisasjonsnummer, bedriftsnummer, antall ansatte, omsetning, NACE-koder, IP-adresser, epostdomene, land, e-postadresse, telefonnummer, firmadomene, URL for «kontakt oss», firmaepost og e-postmønster
 • Handels historikk: Produkt, pris, kjøpsdato, kjøpsmedium og produktkategori
 • E-postaktivitet: Vi registrerer; Åpning, klikk, avmelding og bounce på e-post. Besøk på nettside. Påmelding nyhetsbrev.
 • Adferd nyhetsbrev: Vi registrerer; Åpning, klikk og bounce på nyhetsbrev. Besøk på nettside. Klikk på annonser i nyhetsbrev og nettside. Klikk på artikkel i nyhetsbrev og nettside.
 • Evalueringer: Deltakernavn, kurs, by og kursdato. Deltakernes vurdering av innhold og kursholder på kurs, kommentarer til kurset og godkjennelse for bruk av kommentar i reklameøyemed.
 • Abonnement: Produkt, pris, bruk, login-navn, betalingsstatus, betalingsdato, fornyelsesdato og endring i produkttilgang
 • Betalingshistorikk: Organisasjonsnummer, bestillers navn, e-post og telefon samt ordredato, betalingsdato, forfallsdato, artikkelnummer og artikkelnavn
 • Fakturagrunnlag: Organisasjonsnummer, bestillers navn, e-post og telefon samt ordredato, betalingsdato, forfallsdato, artikkelnummer og artikkelnavn
 • Eksamensresultater: Navn, e-post, produkt, resultat og dato

Vi benytter oss av cookies

Confex anvender cookies for www.confex.no og tilhørende domener og applikasjoner.  Gjennom at du benytter våre websider samtykker du til at cookies kan anvendes.  

En «cookie» er en liten datafil som en webserver (den websiden som besøkes) lagrer i den besøkendes webleser.  Gjennom at besøkeren har cookien lagret i sin webleser gir det oss mulighet til å overvåke og holde kontroll på aktiviteten på våre websider.  Cookien kan ha flere formål, f.eks å lagre informasjon om besøkere og hvordan de benytter en webside, besøkerens kjøpsmønster, eller å kunne rette individualisert reklame til besøkeren.

Tredjeparts’ cookies

Confex bruker Google Analytics for å analysere hvordan websidene benyttes.  Google Analytics genererer statistikk og annen informasjon om hvordan websiden anvendes gjennom å lagre cookies i besøkerens webleser.  Informasjonen som genereres fra vår webside benyttes til å skape rapporter om anvendelsen av våre sider.  Google lagrer og benytter denne informasjonen videre.  Googles personvernregler finner du her:  https://policies.google.com/privacy.  

De fleste weblesere tillater at man blokkerer cookies.  I Internet Explorer kan du f.eks blokkere cookies gjennom å trykke på «Verktøy-symbolet», klikke «Internet options», «Privacy» og deretter blokkere alle cookies.  Blokkering av cookies kan ha en negativ innvirkning på brukeropplevelsen når du benytter visse websider.

Hvilke formål hver av de ulike personopplysningene har:

Confex behandler de ulike kategoriene av personopplysninger med følgende formål:

 • Kontaktinformasjon: Sende reklame, gi tilgang til produkt, informere kursleder, informere kurssted, gi praktisk informasjon og sende nyhetsbrev
 • Firmainformasjon: Fakturering og tilgang til foretagsløsninger
 • Handelshistorikk: Gi tilgang til produkt, fakturere, tilpasse reklame og utdanningsforløp
 • E-postaktivitet: Tilpasse reklamebudskap i innhold og frekvens
 • Adferd nyhetsbrev: Tilpasse innhold
 • Evalueringer: Forbedre produkt, måle kundetilfredshet og innhente kundeuttalelser
 • Eksamen: Tilgang til løsning, evaluering av svar, samt sertifisering
 • Abonnement: Tilgang til kjøpt produkt eller tjeneste
 • Betalingshistorikk: Regnskapsmessig oppfølging og styring av tilgang til kjøpt produkt
 • Fakturagrunnlag: Fakturere og gi tilgang til kjøpt produkt eller abonnement

Behandlingsgrunnlag for behandling av de ulike personopplysningene

Punktlisten viser behandlingsgrunnlag/hjemmel for de ulike kategoriene av personopplysninger.

 • Kontaktinformasjon: Berettiget interesse, jfr. GDPR artikkel 6.1 pkt. f.
 • Firmainformasjon: Berettiget interesse, jfr. GDPR artikkel 6.1 pkt. f.
 • Handlehistorikk: Nødvendig for å oppfylle en avtale, jfr. GDPR artikkel 6 pkt. b
 • E-postaktivitet: Berettiget interesse, jfr. GDPR artikkel 6.1 pkt. f.
 • Adferd nyhetsbrev: Samtykke til behandling, jfr. GDPR artikkel 6.1 pkt. a
 • Evalueringer: Samtykke til behandling, jfr. GDPR artikkel 6.1 pkt. a
 • Eksamen: Nødvendig for å oppfylle en avtale, jfr. GDPR artikkel 6.1 pkt. b
 • Abonnement: Nødvendig for å oppfylle en avtale, jfr. GDPR artikkel 6.1 pkt. b
 • Betalingshistorikk: Rettslig forpliktelse, jfr. GDPR artikkel 6.1 pkt. c
 • Fakturagrunnlag: Nødvendig for å oppfylle en avtale, jfr. GDPR artikkel 6.1 pkt. B
 • I avsnittet "Vårt grunnlag for berettiget interesse" utdypes hvilke legitime interesser som betinger behandlingen
 • Cookies (analytiske); vi baserer vår benyttelse av cookies, som ikke er nødvendige, men kan klassifiseres som analytiske, for å kunne tilby tjenesten, med ditt uttrykkelige samtykke, jfr GDPR artikkel 6.1 pkt. a
 • Cookies (funksjonelle og nødvendige); vi baserer vår benyttelse av funksjonelle og nødvendige cookies med ditt uttrykkelige samtykke, jfr GDPR artikkel 6.1 pkt. a

Hvor lenge lagres de ulike personopplysningene

Personopplysninger lagres aldri lengre enn nødvendig. Confex’ lagringstider er som følger:

 • Kontaktinformasjon: 9 måneder fra avslutning av kundeforhold eller ved avmelding
 • Firmainformasjon: Så lenge det er nødvendig for å kunne markedsføre våre tjenester
 • Handlehistorikk: 9 måneder fra avslutning av kundeforhold eller ved avmelding
 • E-postaktivitet: 9 måneder fra avslutning av kundeforhold eller ved avmelding
 • Adferd nyhetsbrev: 9 måneder fra avmelding
 • Evalueringer: Anonymiseres etter 12 måneder. Unntak er for godkjente kundeuttalelser.
 • Eksamen: 9 måneder fra avslutning av kundeforhold
 • Abonnement: 9 måneder fra avslutning av kundeforhold
 • Betalingshistorikk: 5 år
 • Fakturagrunnlag: 5 år

Confex’ grunnlag for berettiget interesse

I enkelte situasjoner baserer Confex seg på selskapets legitime og berettigede interesse i å samle og behandle persondata/personopplysninger. For disse situasjonene er det gjort en omfattende vurdering av behandlingens innvirkning på ditt personvern. Confex velger konsekvent behandlingen som er minst inngripende og som best ivaretar personvernet.

Det er gjort en grundig og involverende vurdering av selskapets berettigede interesse.

Hovedpunktene i denne vurderingen er følgende:

 • Confex tilbyr tjenester som utelukkende har til hensikt å styrke kompetansen hos sluttbrukeren innenfor ulike fagfelt. I et livslangt læring-perspektiv, hvor kompetansebygging står sentralt, må dette anses som svært viktig. Både for samfunnet som helhet, for virksomheten, ledelsen og den enkelte arbeidstaker.
 • E-postmarkedsføring er en digitalisert versjon av utsendelse av invitasjoner på papir, gjennom posten. En digital leveranse er til stort gavn for miljøet, i form av redusert papir- og energibehov. I et globalt bærekraftperspektiv er de miljømessige besparelsene ved å benytte digital markedsføring fremfor brevpost enorme.
 • Confex benytter kun åpne og tilgjengelige kilder. For eksempel kan en åpen arbeidsprofil på LinkedIn, eller på bedriftens hjemmeside, tolkes som at denne arbeidstakeren eller lederen er mottakelig for informasjon som har stor relevans for hans eller hennes arbeidshverdag. I dette tilfelle; kompetansehevende tjenester innenfor hans eller hennes ansvarsområde.

Detaljert vurdering av vår berettigede interesse

Confex har foretatt detaljerte vurderinger og spørreundersøkelser mot målgruppen, for å vurdere om den enkelte arbeidstakers personvern veier tyngre enn virksomhetens berettigede interesse.

Trinnene i vurderingen er vist i det følgende:

1. Virksomhetens interesse

Hvilke fordeler oppnår virksomheten med behandlingen?

Oppsummert er fordelen Confex oppnår med behandlingen en bibeholdelse av et etablert mønster for markedsføring, salg og gjennomføring av tiltak for kompetanseutvikling og oppdatering i arbeidslivet. Dette mønsteret er etablert over mange tiår og avgjørende for at selskapet kan oppfylle sine forpliktelser overfor eiere, ansatte, leverandører og kunder.

Med behandlingen kan Confex:

 • Tilby, vedlikeholde, forbedre og utvikle sine kurs og tjenester til stor verdi for både selskapet og kundene.
 • Informere kunder om produkter og tjenester
 • Sende markedskommunikasjon relatert til kurs og tjenester til nøye utvalgte bedrifter
 • Administrere stopplister og avmeldinger
 • Gjøre undersøkelser på åpent tilgjengelige kontaktdata i arbeidslivet
 • Administrere kurs, deltakere, kursholdere og lokaler
 • Avholde eksamener og sertifisere kurs
 • Analysere bruk av produkter og tjenester
 • Oppfylle kravene til relevant læringsinnhold ifølge standarden ST-0008 Certified Learning Programmes
 • Håndtere avvik i henhold til kvalitetssystemet ISO 9001
 • Analysere brukertrender
 • Bedømme effekt av markedsføring og salg
 • Tilpasse brukeropplevelsen på nettsteder og i markedskommunikasjon
 • Motta tilbakemeldinger fra brukere og deltakere
 • Håndtere forespørsler og klager i kundeservicefunksjonen
 • Tillate brukere å gi tilbakemeldinger på kurs, tjenester og underleverandører
 • Identifisere uautorisert adferd for å sikre nettsteder og datasystemer

Hvor viktige er disse fordelene for virksomheten?

Fordelene er avgjørende for selskapets eksistens.

Har behandlingen offentlig interesse eller ivaretar den ideelle interesser som kommer flere til gode?

Behandlingen er viktig for å støtte kommersielt avholdelses steder av kursene, primært hotellnæringen, samt etablerte foredragsholdere fra ulike virksomheter (både private og offentlige). Behandlingen er også viktig for å sikre arbeidslivet tilbud om livslang læring, gjennom åpen og tilgjengelig informasjon om relevant kompetanseutvikling for den enkelte arbeidstaker eller leder. Den åpne kommunikasjonen gir dem begge et trygt og tilstrekkelig grunnlag for å vurdere ulike tilbud og ta beslutninger om egen kompetanseutvikling.

Behandlingen er i tillegg avgjørende for å bibeholde kvalitet på firma- og produktnivå, gjennom henholdsvis standardene ISO 9001 og ST-0008 Certified Learning Programmes.

2. Hensynet til personvernet

Hva slags personopplysninger det er snakk om

Confex behandler ikke sensitive eller beskyttelsesverdige opplysninger. De personopplysningene som benyttes overfor arbeidstakeren eller lederen, ligger allerede offentlig tilgjengelig på LinkedIn eller arbeidsgivers hjemmeside.

Enkeltpersoners personvern og påvirkning av behandlingen

Ingen enkeltpersoners personvern blir påvirket. Opplysningene er allerede offentliggjort av den enkelte selv eller hans/hennes arbeidsgiver og behandlingen er ikke inngripende i forhold til den enkeltes personlige integritet.  Confex anser at selskapet har berettiget interesse som veier tyngre enn den enkeltes behov for å beskytte sine data i forhold til personlig integritet.

Sammenkobling mellom ulike av typer personopplysninger

Kjøpshistorikk, e-postadferd og besøk på produktsider kobles til den enkelte for å sikre at det gis relevant informasjon. Confex legger stor vekt på at irrelevant innhold ikke skal distribueres. Den enkelte arbeidstaker eller leder skal få tilbud om tjenester for kompetansebygging og faglig oppdatering i forhold til antatt interesse eller preferanse.

Offentliggjøring av personopplysninger eller deling med andre virksomheter

Confex offentliggjør bare kundeuttalelser etter samtykke fra den involverte. I enkelte tilfeller kan denne informasjonen deles med kursholdere eller kurssteder, men kun med formål å øke kvaliteten på kurset. I slike tilfeller vil også kundeuttalelsen være anonymisert.  Utover dette deles ikke personopplysninger med andre virksomheter.

De berørtes meninger

Norstat gjorde våren 2021 en omfattende spørreundersøkelse rettet mot arbeidslivet. Spørsmålene omhandlet reklame på arbeidsplassen. Her følger svar på noen hovedpunkter:

På spørsmålet "I hvilken grad tenker du at det er krenkende dersom din e-postadresse blir lagret i en database med formålet å gi deg relevant markedsføring i din jobbsituasjon?" er svarene i ytterpunktene. 8% føler seg svært krenket mens 15% føler seg svært lite krenket. Øvrige svar er vektet mot lite krenket.

På spørsmålet "Tenk på e-postreklamen du får som er rettet til bedriften /organisasjonen" svarer en stor andel positivt:

 • Bra når informasjonen er relevant: 52%
 • Gode tilbud iblant: 18%
 • Holder meg informert på jobben: 13%

Den positive holdningen til relevant reklame gjennom e-post gjenspeiles i andelen arbeidstakere som videresender e-postene. Her svarer litt under halvparten (45%) at de iblant videresender relevant markedsføring til kollegaer.

Synet på reklame er naturlig nok noe delt, men under 25% sier at de ønsker å ha sin e-postadresse helt skjermet for reklame.

Når det gjelder bruk av persondata i forbindelse med forbedring og leveranse av kurs og læringsinnhold, indikerer 97% kundetilfredshet innen Confex Group at de har en positiv holdning til behandlingen.

Positive konsekvenser av behandlingen av personopplysninger

Behandlingen gir god og effektiv tilgang til informasjon om relevant kompetanseheving for den enkelte, kollegaer og bedriften som helhet. Dette er i tråd med den enkeltes formål med å legge sine opplysninger åpent på internett.

I en rettsak i USA (2019) LinkedIn v. HiQ Labs, fastslo dommen at om man publiserer personopplysninger på LinkedIn har man beviselig til intensjon å dele informasjonen med andre.

«"There is little evidence that LinkedIn users who choose to make their profiles public actually maintain an expectation of privacy with respect to the information that they post publicly, and it is doubtful that they do," wrote circuit judge Marsha Berzon.

"And as to the publicly available profiles, the users quite evidently intend them to be accessed by others."»

Saken ble for øvrig anket til høyere domstol og behandlet med i hovedsak det samme resultat i 2022.

Kilder til saken:

Norstats undersøkelse inneholdt også følgende spørsmål: "Det er bra å kunne motta informasjon om tjenester og produkter som kan være relevante for min jobb/stilling. I hvilken grad er du uenig eller enig i denne påstanden?"

Her fordelte svarene seg slik:

1=I liten grad: 15%

2: 17%

3: 28%

4: 30%

5=I stor grad: 11%

Av svarene kan man anta at 7 av 10 arbeidstakere (69%) er positivt innstilt til å motta relevant reklame.

Hele 2/3 av respondentene har det siste året kjøpt en tjeneste eller et produkt etter å ha mottatt markedsføring på e-post. Mer enn 9/10 var fornøyd med kjøpene.

Eventuelle negative konsekvenser

Behandlingen gir ingen negative konsekvenser i form av ekskludering, diskriminering eller ærekrenkelse. Det er heller ingenting i behandlingen som bidrar til å skape frykt, uro eller som medfører at arbeidstakerne eller lederne modererer egne utsagn. Behandlingen gir heller ingen grunn til bekymring over at disse personene blir overvåket (nedkjølingseffekt).

Informasjonssikkerhet

Adgangen til persondata er sikret med tofaktorautentisering. I tillegg blir data lagret i kryptert form, i den utstrekning det er mulig. Alt er gjort for å redusere risikoen for at personopplysninger kommer på avveier.

Ingen persondata for mindreårige blir behandlet

Confex behandler kun data på personer i aktive yrkesroller. Selskapet har ingen data, i noen form, på mindreårige.

3. Confexs tiltak for å minimere personvernkonsekvensene

Du kan reservere deg mot at Confex behandler dine personopplysninger. Det gjør du ved å avregistrere deg via lenke på nyhetsbrev: https://www.confex.no/unsubscribe eller ved å sende en e-post til info@confex.no

Confexs systemer er bygd opp fra grunnen av, med innebygd personvern. Selskapet har i tillegg iverksatt flere tiltak og vurderer fortløpende nye sikkerhetstiltak for å minimere personvernkonsekvensene

4. Balansetesten

Basert på ovenstående, konkluderer Confex med at personvernkonsekvensene er små og at risikoen er svært liten for at den ekeltes personlige integritet krenkes eller tilsidesettes.  Selskapets berettigede interesser ivaretas samtidig som den enkeltes personvern hensyntas.

Forholdet til andre virksomheter

Følgende kategorier avtalefestede partnere er mottakere av ulike personopplysninger:

 • System for kursadministrasjon
 • Kursholdere/kursledere
 • Bedrifter som tilbyr lokaler for kursgjennomføringer
 • Regnskapssystem
 • Epostsystem
 • Skylagringstjenester

Følgende kategorier er mottagere som har selvstendig ansvar for behandling av personopplysninger:

 • Statlige og kommunale myndigheter
 • Organisasjoner som tilbyr eller administrerer betalingsløsninger
 • Revisorer og advokatbyråer
 • Rekrutteringsbyråer

Opplysninger som overføres til en mottaker i et tredjeland

Confex kan overføre personopplysninger til et tredje land utenfor EU/EØS.  Confex bruker ulike skybaserte e-postsystemer med servere lokalisert i USA.  I følge EU kommisjonen, kan ikke USA garantere samme rettigheter for registreringer fra EU/EØS.  Confex følger relevant lovgiving for vern av personopplysninger og ivareta sikkerhet i tråd med gjeldende retningslinjer.  For mer opplysninger om regelverket for overføring av personopplysninger til tredjeland se Datatilsynets websider.

Opplysningene som overføres er begrenset til e-postadresser. Leverandørene stiller garantier i henhold til personvernforordningens kapittel 5.

Dine rettigheter

Confex behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven, samt gjeldende forordninger og forskrifter.

Dine personopplysninger tilhører deg, og du har blant annet rett til å:

 • Be om en oversikt over personopplysninger Confex har om deg
 • Be om å få rettet eller endret personopplysninger som er feilaktige eller ufullstendige
 • Be om at dine personopplysninger slettes, så langt som at Confex ikke har noen lovpålagt forpliktelse til å oppbevare visse personopplysninger (f.eks fakturainformasjon gjennom regnskapsloven)
 • Be om at behandlingen av personopplysningene dine begrenses
 • Be om overføring av dine personopplysninger til en tredjepart som leverer tjenester i overenskomst med retten til dataportabilitet
 • Komme med eventuelle innsigelser til Confex’ behandling av dine personopplysninger
 • Når som helst korrigere eller trekke tilbake samtykke du har gitt til Confex
 • Klage på Confex’ behandling av dine personopplysninger rettes til Datatilsynet

Informasjonssikkerhet

Confex sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.  Det innebærer at vi arbeider aktivt for å beskytte våre kunder og besøkende mot uønsket/utilsiktet tilgang til data, eller ødeleggelse av den informasjonen som vi forvalter.  Her er noen spesifikke sikkerhetstiltak:

 • Vi krypterer vår hjemmeside med SSL
 • Vi gransker årlig våre rutiner for innsamling, lagring og behandling av data, inklusive fysiske sikkerhetstiltak, med den hensikt å hindre uberettiget tilgang til våre systemer
 • Vi oppdaterer kontinuerlig personopplysninger som er utdaterte eller uaktuelle
 • Eventuell sensitive personopplysninger om kunder som ligger lagret i vår kundedatabase krypteres

Automatiserte individuelle avgjørelser

Ingen automatiserte individuelle avgjørelser finner sted.

Endring av personvernerklæring

Confex Group AS forbeholder seg retten til å endre personvernerklæringen når som helst.  Siste dato for oppdatering finnes øverst på denne siden.

Avmelding/avregistrering

Ønsker du å avbryte kommunikasjonen med oss eller å bli slettet fra våret system?  Avregistrer deg her: https://www.confex.no/unsubscribe eller send en epost til info@confex.no.